Już w najbliższy czwartek odbędzie się II sesja Rady Miasta Zamość kadencji 2018-2023. W trakcie sesji radni ustalą m.in. wysokość swoich diet.

Sesja odbędzie się 29 listopada (czwartek) o godz. 13.00 w sali Consulatus zamojskiego Ratusza z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. 
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców. 
7. Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu z terenu Miasta Zamość za lata 2017-2018.


8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1/ zmiany Statutu Miasta Zamość,
2/ powołania stałych Komisji Rady Miasta Zamość oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,
3/ powołania doraźnej Komisji Regulaminowej,
4/ wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka,
5/ ustalenia wysokości diet Radnych Miasta Zamość,
6/ uchwalenia Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
7/ przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
8/ ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Zamość,
9/ przekazania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
10/ określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość,
11/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
12/ zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

9. Zapytania i wolne wnioski radnych.
10. Informacje bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

Za nami sesja inauguracyjna

Przypomnijmy – 21 listopada, dokładnie miesiąc po wyborach samorządowych, odbyła się I sesja Rady Miasta nowej kadencji.

Sesja miała uroczysty charakter, bowiem ślubowanie złożyli wszyscy nowo wybrani radni, a także prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, który w niedawnych wyborach samorządowych uzyskał reelekcję jako kandydat bezpartyjny popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Nowym przewodniczącym Rady Miasta został Piotr Błażewicz (KW PiS). Na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Miasta wybrano Piotra Małysza i Jana Wojciecha Matwiejczuka, obydwaj z KWW Andrzeja Wnuka.