1 lutego w Zamościu rozpocznie się kolejny nabór wniosków o dotację na wymianę pieców w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Gdzie trzeba złożyć wniosek i jaka jest wysokość takiej dotacji?

Wnioski będą przyjmowane w dniach 1-15 lutego i realizowane wg kolejności wpływu aż do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Zamościa na 2019 rok, tj. 200 000,00 zł.

Formularze wniosków i wymagane załączniki dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz, Rynek Wielki 13) oraz na stronie bip.zamosc.um.gov.pl w zakładce Informacje o środowiskuWnioski.

Kompletne wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu lub wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Dotacja celowa do wymiany starych systemów grzewczych” (za termin złożenia uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby urzędu).

Wysokość dotacji na wymianę pieca

Wysokość dotacji wynosi:
1) osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,
2) wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł brutto,
3) osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,
4) przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,
5) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.