28 stycznia w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się IV sesja Rady Miasta Zamość kadencji 2018-2023. Publikujemy porządek obrad.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści,
2/ przyjęcia informacji z działalności Zarządów Osiedli na terenie Miasta Zamość za okres 2015-2018 oraz zarządzenia wyborów do organów Samorządu Osiedli na kadencję 2019-2022,
3/ skargi na sposób wykonania przez Prezydenta Miasta Zamościa uchwały Rady Miasta Zamość Nr XXIV/294/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,
4/ skargi na bezczynność i opieszałość Prezydenta Miasta Zamość wobec stawianych zarzutów niedopełnienia bądź przekroczenia obowiązków służbowych przez podległych mu dyscyplinarnie funkcjonariuszy publicznych tj. PINB,
5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa,
7/ wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
8/ zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
9/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 11 Listopada),
10/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 4 Pułku Piechoty Liniowej – Czwartaków),
11/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. Księdza Jana Borowskiego),
12/ nadania nazwy ulicom na terenie Miasta Zamościa (ul. Zygmunta Krasińskiego i Szafirowa),
13/ zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
14/ zmiany uchwały nr XL/512/2018 Rady Miasta Zamość,
15/ zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
16/ regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
17/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Zamościu,
18/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Zamościu,
19/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 w Zamościu,
20/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 4 w Zamościu,
21/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Zamościu,
22/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu,
23/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
24/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
25/ zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
26/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu,
27/ stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu,
28/ stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
29/ stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu,
30/ stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu,
31/ stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
32/ stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
33/ stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
34/ upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”
35/ zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Zamość do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu,
36/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
37/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.