28 grudnia w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się III sesja Rady Miasta Zamość kadencji 2018-2023. W trakcie sesji radni wybiorą trzeciego wiceprzewodniczącego Rady, uchwalą też budżet Zamościa na 2019 rok. Co jeszcze znalazło się w porządku obrad?

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawy samorządu mieszkańców.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość.
9. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).
10. Prezentacja opracowania pn. „Ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta Zamość oraz prognozy do 2030 roku” przedstawiona przez dra Jacka Sieraka, specjalistę w zakresie finansów publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
13. Wieloletnia prognoza finansowa.
14. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt. 13 i dyskusja nad pkt. 13.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.      
16. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
17. Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2019.
18. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt. 17 i  dyskusja nad pkt. 17.
19. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
20. Dyskusja nad projektem Budżetu Miasta na 2019 r.
21. Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2019.
22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez Miasto Zamość, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok szkolny 2017/2018.
23. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2018 r.
24. Wybór trzech Przedstawicieli Rady Miasta Zamość w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu na lata 2017-2019 w zakresie realizacji zadań publicznych i współpracy z podmiotami III sektora.

25. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,
2/ zmiany uchwały nr XXXVIII/479/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.,
3/ uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
4/ uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
5/ przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2019 r.,
6/ zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zamość na 2019 r.,
7/ delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
8/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa,
9/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
10/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
11/ zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w  formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
12/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dla Miasta Zamość „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
13/ przystąpienia do projektu i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
14/ zmian w Statucie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,
15/ ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów , w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku,
16/ wystąpienia ze Związku Miast Polskich,
17/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

26. Wskazanie 3 radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
27. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
28. Zapytania i wolne wnioski radnych.
29. Informacje bieżące.
30. Zamknięcie obrad.

Najnowsze zapowiedzi

fot. Adrian Such (archiwum)

VI Orszak Trzech Króli w Zamościu – trasa, program

6 stycznia ulicami Zamościa przejdzie VI Orszak Trzech Króli pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Publikujemy trasę i szczegółowy program Orszaku.

materiał nadesłany

„Walczymy razem z Sebastianem” – turniej w Zamościu

Jak co roku, 26 grudnia w hali OSiR w Zamościu odbędzie się Świąteczny Charytatywny Turniej Piłkarski, tym razem pod hasłem „Walczymy razem z Sebastianem”. Co w programie?

materiał nadesłany

„Andersen Tawil” – wystawa Oliwii Kwiatkowskiej

Młodzieżowa Pracownia Fotografii „Negatyw”, Zamojski Dom Kultury oraz autorka Oliwia Kwiatkowska zapraszają na otwarcie wystawy fotografii pt. „Andersen Tawil”.

fot. Alicja / pixabay.com (archiwum)

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych

19 grudnia w Zamościu odbędzie się uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

materiał nadesłany

PWSZ Zamość vs RKS Cukrownik S.Instal Chybie

W najbliższą sobotę (14.12) w Zamościu odbędzie się mecz I ligi tenisa stołowego kobiet – PWSZ Zamość zmierzy się z RKS Cukrownik S.Instal Chybie.