25 listopada w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się XV sesja Rady Miasta Zamość kadencji 2018-2023. Publikujemy porządek obrad.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez Miasto Zamość, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz o wynikach nadzoru przedstawicieli nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratorium Oświaty za rok szkolny 2018/2019.
8. Wybór trzech Przedstawicieli Rady Miasta Zamość w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu w kadencji 2020-2022 w zakresie realizacji zadań publicznych i współpracy z podmiotami III sektora.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przekazania skargi według właściwości,
2) rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy jakości powietrza w Mieście Zamość,
3) uchwalenia Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
4) przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
5) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
6) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
7) nadania statutu Domowi Dziecka w Zamościu,
8) nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Zamościu,
9) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
10) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
11) uchylenia Uchwały Nr XL/465/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku z tytułu urodzenia dziecka do zasiłku rodzinnego,
12) powierzenia Prezydentowi Miasta Zamość uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostki budżetowej Miasta Zamość Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu,
13) przystąpienia Miasta Zamość do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
14) wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość,
15) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Zamość na terenie Miasta,
16) ustalenia zasad kontroli organów administracji samorządowej, gminnych spółek, osób prawnych oraz zakładów i innych samorządowych jednostek organizacyjnych,
17) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zwierzyniec w związku z powierzeniem Miastu Zamość zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
18) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zamość do konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
19) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
20) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
11. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Najnowsze zapowiedzi

fot. Adrian Such (archiwum)

VI Orszak Trzech Króli w Zamościu – trasa, program

6 stycznia ulicami Zamościa przejdzie VI Orszak Trzech Króli pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Publikujemy trasę i szczegółowy program Orszaku.

materiał nadesłany

„Walczymy razem z Sebastianem” – turniej w Zamościu

Jak co roku, 26 grudnia w hali OSiR w Zamościu odbędzie się Świąteczny Charytatywny Turniej Piłkarski, tym razem pod hasłem „Walczymy razem z Sebastianem”. Co w programie?

materiał nadesłany

„Andersen Tawil” – wystawa Oliwii Kwiatkowskiej

Młodzieżowa Pracownia Fotografii „Negatyw”, Zamojski Dom Kultury oraz autorka Oliwia Kwiatkowska zapraszają na otwarcie wystawy fotografii pt. „Andersen Tawil”.

fot. Alicja / pixabay.com (archiwum)

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych

19 grudnia w Zamościu odbędzie się uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

materiał nadesłany

PWSZ Zamość vs RKS Cukrownik S.Instal Chybie

W najbliższą sobotę (14.12) w Zamościu odbędzie się mecz I ligi tenisa stołowego kobiet – PWSZ Zamość zmierzy się z RKS Cukrownik S.Instal Chybie.